Pravila korišćenja

Pristup portalu www.e-novine.com je besplatan, u skladu sa pozitivnim običajima na Internetu. Smatramo da su posetioci upoznati sa odredbama posebnih zakona kojima se regulišu autorska prava te razni oblici nelegalnog ponašanja na Internetu, kao i sa pravilima korišćenja portala e-Novine.

E-Novine nisu odgovorne za zloupotrebe i prekršaje iz domena domaćeg i međunarodnog prava, koje posetioci počine koristeći se sadržajima objavljenim na portalu.

E-Novine nisu odgovorne za sadržaje koje kreiraju korisnici portala, na mestu predviđenom za komentare čitalaca i drugim interaktivnim delovima portala. Administratori portala zadržavaju pravo da, bez posebnog objašnjenja, uklanjaju sve sadržaje korisnika za koje ocene da krše pravne i etičke norme.

Neovlašćeno korišćenje sadržaja iz bilo kog dela portala, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Uređivačkom politikom kuće zaštićena je privatnost korisnika portala e-Novine, i njihovi lični podaci ostaće skriveni od javnosti izuzev u slučajevima krivičnog gonjenja korisnika.